top of page
10.celek-nnxesh7y-kopie-3.jpeg

Milena Dopitová is an intermedia artist who made her entrance onto the Czech art scene in the early 1990s. After the fall of the communist regime, new possibilities and themes emerged in visual art in the then Czechoslovakia. In her works, Dopitová has long expressed her interest in human intimacy and everyday life. She addresses identity politics by using simple, almost metaphorical objects and transforming their ordinary purpose into a deeper message. This approach also appears in her project dedicated to the 2022 Czech Presidency of the Council of the European Union, which we are now bringing to the Trade Fair Palace.

Dopitová presents human society as a majestic building. The bonds and ties that bind us together are an immanent, solid structure. They ensure the stability of the entire structure we call “society”, even though it is a system composed of many different elements. The abstract bonds are flexible enough to allow the whole to be in constant motion. The Trade Fair Palace is a place of meeting and of the mutual exchange of experiences. The pieces displayed convey a message of connection; they can be put together or taken apart in various ways, and yet they still work together in terms of composition.

In the exhibited objects, intimacy is both personal and public. Personal ties become political and vice versa. Europe is made up of historically distinct cultures that can hardly be reduced to nations. Dopitová’s objects point to heterogeneity as the key characteristic of society. It is the coexistence of different elements that creates stability and harmony. In a world where tensions keep rising, balance is a privilege. Empathy and sensitivity are values that need to be cultivated on a daily basis, because the sun does not always shine for everyone.

Curator: Eva Skopalová

Milena Dopitová je intermediální umělkyně, která vstoupila na českou výtvarnou scénu začátkem 90. let 20. století. Po pádu komunistického režimu v tehdejším Československu se otevřely nové možnosti a témata ve výtvarném umění. Hlavním tématem jejích děl se stal nově projevený zájem o člověka a jeho intimní prožívání každodennosti. Dopitová pracuje s politikou identit v jednoduchých a až metaforických objektech, přetavuje tak přitom jejich všední účel do hlubšího sdělení. Tuto strategii zvolila i pro projekt dedikovaný předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022, který nyní představujeme i ve Veletržním paláci.

Dopitová představuje společnost jako majestátní stavbu. Vazby a pouta, jež nás váží dohromady, jsou imanentní pevnou strukturou. Zajišťují stabilitu celé konstrukce, již nazýváme společnost, i přesto, že je to soustava složená z mnoha odlišných prvků. Abstraktní pouta jsou pružná natolik, aby celek mohl být v neustálém pohybu. Veletržní palác je místem setkávání a vzájemné výměny zkušeností i prožitků. Jednotlivá díla předávají zprávu o spojení, mohou být složena a rozložena rozličnými způsoby, a i přesto jejich skladba zůstává kompozičně funkční.

Intimita má ve vystavených objektech charakter osobní i veřejný. Jsou to vazby, které z osobních přerůstají v politické a opačně. Evropa je tvořena historicky odlišnými kulturami, které jen stěží mohou být zjednodušeny na pojem národa. Dopitová ve svých objektech poukazuje na rozdílnost, která společnost v širokém slova smyslu charakterizuje. Je to poté sounáležitost různých prvků, která vytváří stabilitu a harmonii. Ve světě, jehož napětí stále graduje, je rovnováha privilegiem. Empatie a citlivost jsou hodnoty, které je třeba každodenně kultivovat, protože ne vždy slunce svítí pro každého.
Kurátorka: Eva Skopalová

bottom of page